PRE JEDINEČNÉ SLOVENSKÉ KÚPELE

AKTUALIZÁCIA PROJEKTU

Štúdia uskutočniteľnosti podaná na hodnotenie UHP

Vážení priatelia, priaznivci Kúpeľov Sliač,

veľmi si vážime váš záujem o naše kúpele, ktorý nám prejavujete nielen prostredníctvom vašich mnohých návštev a kúpeľných pobytov, ale aj formou dotazov na postup prác v projekte Obnovy a rozvoja štátnych Kúpeľov Sliač.

Radi by sme Vás touto cestou informovali o ďalšom dôležitom míľniku pred rekonštrukciou našich kúpeľov. Po úspešnom vyhodnotení architektonickej súťaže a uzatvorení Rámcovej dohody o poskytovaní služieb architekta s víťaznou architektonickou kanceláriou BETWEEN s.r.o., ku ktorému došlo 02.12.2022, sme dnes 14.02.2023 odovzdali na ekonomické zhodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač, ktorá bola spracovaná Inštitútom hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Chceme sa touto cestou poďakovať našim akcionárom, kolegom, Inštitútu hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva SR a najmä pánovi Kamilovi Borosovi za poctivo odvedenú profesionálnu prácu pri tvorbe Analýz nákladov a prínosov projektu Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač.

V prípade záujmu si kompletnú štúdiu môžete stiahnuť tu:
Kompletná štúdia
kolektív zamestnancov KÚPELE SLIAČ a.s.

Poznáme víťazov Urbanisticko-architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač.

Medzinárodná odborná porota vyhodnotila výsledky druhej etapy anonymnej Urbanisticko-architektonickej projektovej súťaže návrhov pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač. So suverénne najlepším skóre v hlasovaní poroty, ktorá bolo vo svojom rozhodnutí veľmi konzistentná a víťaza určila takmer jednohlasne, sa víťazom stáva ateliér BETWEEN s.r.o. z Bratislavy, ktorý zastupuje Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Ďalšími súťažiacimi ateliérmi, ktoré postúpili do druhej etapy boli:
Lucký architects s.r.o.
geome3 s.r.o.
architekti SPDe s.r.o.
PHA, s.r.o.
AMŠ Partners spol. s.r.o.

V prvom kole boli tiež doručené a hodnotené návrhy od:
Architekti Šebo Lichý s.r.o.
Y100 architekti, s.r.o.
DMArchitekti s.r.o.
2021 s.r.o.
P-T, spol. s.r.o.

Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na množstvo tvorivej profesionálnej práce pre obnovu jedinečných slovenských kúpeľov.
Chceme sa zároveň poďakovať všetkým účastníkom za ich ochotu zapojiť sa do tejto súťaže, za všetku tvorivú činnosť a tiež čas, ktorý venovali spracovaniu predkladaného súťažného návrhu. Zo všetkých návrhov bolo zrejmé, že boli pripravené s patričnou vážnosťou a spracované s vysokým profesionálnym kreditom.
V neposlednom rade patrí naša vďaka celej porote, expertom poroty, sekretárovi súťaže, overovateľom súťažných návrhov ako aj celému kolektívu, ktorý sa podieľal na príprave a celom procese hodnotenia doručených návrhov.
Osobitná úcta a vďaka patrí akcionárom KÚPEĽOV SLIAČ – Ministerstvu hospodárstva SR v kooperácii s MH Manažment, a.s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s., ktorí jednoznačne podporili a schválili zámer Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať všetky potrebné procesy a úkony smerujúce k záchrane KÚPEĽOV SLIAČ. V rámci týchto aktivít tak môže kolektív zamestnancov kúpeľov pracovať nielen na architektonickej súťaži, ale rovnako pripravovať množstvo podpornej dokumentácie pre ďalšie projekty a rozvojové aktivity kúpeľov.
Chcem vyjadriť svoju vieru, že sme spoločnými silami vybrali kvalitný, "normálny", civilný a ohľaduplný návrh s potenciálom ďalšieho rozvoja, tak aby bol časom pretavený do kvalitnej realizácie.Normálnosť a civilnosť považujem za jedny z hlavných hodnôt, ktorými sa autori v návrhu prezentovali. Víťazný návrh ponúka kontinuitu.“ 

Ing. arch. Irakli Eristavi
predseda poroty architektonickej súťaže 
pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač

Galéria vizualizácií z víťazného návrhu

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment, a.s. Projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač. Súčasťou tejto aktivity je súbor opatrení, ktoré majú za cieľ nielen zvrátiť dlhoročnú stagnáciu a chýbajúci rozvoj kúpeľov, ale predstaviť stratégiu dlhodobého rozvoja kúpeľníctva v Sliači. Plán pre obnovu a rozvoj tohto významného kúpeľného miesta pozostáva aj z mnohých čiastkových aktivít, ktorých cieľom je v reálnom čase prinášať prostredníctvom inovácií neustále sa zvyšujúcu kvalitu služieb pre kúpeľných hostí, ktorí sa prichádzajú do kúpeľov liečiť a oddychovať.

Informácia pre záujemcov o účasť v urbanisticko-architektonickej súťaži

V prípade Vášho záujmu o účasť v procese verejného obstarávania, Vás prosíme navštíviť link, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie pre úspešné zaradenie Vašej kancelárie alebo ateliéru do súťaže. VO je realizované prostredníctvom elektronického portálu JOSEPHINE pod kódom zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16819/summary
Kompletnú dokumentáciu a informácie týkajúce sa verejného obstarávania môžete nájsť taktiež na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436296

Základný harmonogram súťaže

Na tomto mieste Vás budeme informovať o postupnom progrese architektonickej súťaže. Po dosiahnutí jednotlivých míľnikov v procese súťaženia Vás budeme oboznamovať s priebehom a výsledkami súťaže tak, ako nám to jej podmienky a procesné požiadavky verejného obstarávania umožnia. Úplný časový harmonogram pre účastníkov súťaže sa nachádza v dokumente Súťažné podmienky, ktoré sú súčasťou dokumentácie pre VO - kapitola 10. Lehoty súťaže.
15. 12. 2021
Dátum úvodného zasadnutia poroty
14. 01. 2022
Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže
19. 04. 2022 do 15:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. etapa
22. 04. 2022
Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I. etapa
06. 05. 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. etapa
06. 05. 2022
Predpokladaná lehota na zaslanie výzvy do II. etapy súťaže
20. 07. 2022 do 15:00
Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov – II. etapa
22. 07. 2022
Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. etapa
16. 08. 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. etapa
17. 08. 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov
17. 08. 2022
Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov
31. 08. 2022
Predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom

Perla Slovenského kúpeľníctva

K obnove našich kúpeľov pristupujeme s úctou k prírodného bohatstvu našej krajiny ukrytého v hlbinách zeme vo forme liečivej minerálnej vody a bohatej histórii Slovenského kúpeľníctva. V niektorých chvíľach si dovoľujeme projekt Nových kúpeľov Sliač označovať aj ako znovuzrodenie perly slovenského kúpeľníctva. Je tomu tak aj vďaka bohatej histórii kúpeľníctva v Sliači, ktoré datuje svoj vznik už v roku 1244 a dlhé stáročia patrili naše kúpele k nielen slovenským ale aj európskym najvýznamnejším kúpeĺným miestam, v ktorých mnohí pacienti či kúpeĺní hostia nachádzali pokoj, radosť, oddych ale najmä podporu dobrého zdravia pri liečbe či prevencii.
KÚPELE SLIAČ a.s. sú tiež jediné slovenské kúpele, ktoré sú v 100% vlastníctve Slovenskej republiky vrátane kúpeľného parku – teda celého kúpeľného územia v katastri mesta Sliač. Našou snahou je pri zachovaní maximálnej hospodárnosti vynaložených finančných zdrojov zabezpečiť rozvoj Sliačskych kúpeľov, ktoré dlhé roky pre mnohé prekážky a vlastnícke spory trpeli nedostatkom investícií do opráv a budovania novej infraštruktúry kúpeľných zariadení i kúpeľného parku. Z tohto dôvodu začíname Projekt obnovy a rozvoja kúpeľov vo forme Verejného obstarávania, prostredníctvom Urbanisticko – architektonickej anonymnej súťaže návrhov pre stvárnenie obnovy pôvodných kúpeľov a návrhu nových kúpeľných zariadení.

História Kúpeľov Sliač v obrazoch

S cieľom poskytnúť architektom čo najkomplexnejšie informácie a dostatočné množstvo podkladov zo súčasnosti ale i histórie sme zozbierali aj viaceré archívne fotografie a pohľadnice, ktoré sme následne zdigitalizovali. S týmto dôkazom krásnej a bohatej histórie Kúpeľov Sliač sa s Vami radi na tejto stránke podelíme - nech sa páči:

Dary prírody

Všetky kúpeľné miesta vznikajú v územiach, ktoré sú miestom výskytu jedinečných darov prírody. V Sliači ich nachádzame hneď v troch podobách. Prvé dve tvoria v podobe jedinečnej kombinácie vody a plynu základný pilier uhličitej liečby, na ktorej sú kúpele postavené. Kým tieto dva dary príroda starostlivo uchováva vo svojich hlbinách, tretí môžeme v plnej kráse obdivovať v podobne jedinečného kúpeľného parku. Tieto minerálne zdroje vychádzajúce na povrch Sliačskej zeme ako aj krásny park sú už dávnych vekov zužitkované pre dobro a zdravie človeka, ktorý ich dnes chráni vybudovaním takej technológie, aby slúžili pre jeho blaho a zdravie.
Minerálna voda
sliačskeho žriedla je stredne mineralizovaná, liečivá voda s blahodarnými účinkami
Žriedlový plyn
ako jediný prírodný oxid uhličitý sa využíva na Slovensku len v kúpeľoch Sliač
Kúpeľný park
sa nachádza v bukovo-dubovom lesnom vegetačnom stupni s rozlohou 46 hektárov

Zdravotná starostlivosť v KÚPEĽOCH SLIAČ

KÚPELE SLIAČ a.s. v zmysle Povolenia 20729-87/2010/ŠKK Ministerstva zdravotníctva - Štátnej kúpeľnej komisie prevádzkujú prírodné liečebné kúpele so zameraním na liečbu v indikačných skupinách:
I. Onkologické ochorenia
II. Choroby obehového ústrojenstva
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XI. Ženské ochorenia

Porota architektonickej súťaže

Je nám cťou predstaviť Vám členov poroty pre Urbanisticko – architektonickú užšiu súťaž návrhov. Sme úprimne veľmi vďační, že pozvanie do tímu pre Obnovu a rozvoj prijali významné osobnosti architektúry nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Vďaka ich ochote pridať ruku k dielu sa nám podarilo zostaviť vysoko odbornú, nezávislú a rešpektovanú porotu, ktorá je pre nás tým najväčším prísľubom profesionálneho a kvalitného výsledku súťaže.
Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty (SK)
Prof. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
Prof. Mgr. ak. arch. Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
Ing. arch. Tatiana Buijs-Vitková, autorizovaný architekt (NL)
Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda Slovenskej komory architektov (SK)
Ing. Mária Šamová, PhD., členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s.
Ing. Ľudmila Jágerčíková, balneotechnička KÚPELE SLIAČ,a.s.

Náhradníci poroty

Ing. arch. Roman Turčan, autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Sliač v rokoch 1993-2018 (SK)
Ing. arch. Pavol Mikolajčák, autorizovaný architekt, (IT/A)
Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s.
Ing. Marianna Ondrová, členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s., zástupca majoritného akcionára vyhlasovateľa

Experti poroty

Najväčšou radosťou pri práci na projekte Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač je vnímať podporu širokej verejnosti a nadšenie mnohých vzácnych ľudí, ktorí sú ochotní aktívne pomôcť a venovať svoju energiu, čas a vedomosti pre rozvoj našich kúpeľov. Na tomto mieste si dovoľujeme predstaviť tú časť nášho tímu, ktorá svojimi radami a skúsenosťami pomáha porote pri jej rozhodovaní.
MUDr. Janka Zálešáková, lekárka so špecializáciou v odboroch Reumatológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, prezidentka Európskeho zväzu kúpeľov, prezidentka Zväzu slovenských liečebných kúpeľov a žriediel, podpredsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA, zástupca Slovenskej zdravotníckej univerzity - tajomníčka Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., architekt, odborník na kúpeľné stavby a areály
Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt SKA
Eva Behríková, dlhoročný zamestnanec Kúpeľov Sliač a správkyňa KH Palace
Expert pre pamiatkovú starostlivosť , Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Zástupca Ministerstva financií SR, odboru Útvar hodnoty za peniaze

Plán obnovy kúpeľov v skratke

Plánovaná kapacita 1100 – 1200 lôžok
Rozvoj pracovných miest – predpoklad vzniku ďalších 200 – 300 pracovných miest
Kvalita ubytovacích zariadení na úrovni 3* a 4*
Profesionálna zdravotná kúpeľná starostlivosť

Pri plánovaní funkcií a rozvoja Kúpeľov Sliač sa sústreďujeme najmä na oblasti:

Ústavná a ambulantná kúpeľná zdravotná starostlivosť
Profesionálna zdravotná starostlivosť v oblasti včasnej kardio-vaskulárnej rehabilitácie
Vyvážené portfólio služieb pre klientov zdravotných poisťovní a samoplatcov
Rozvoj vedy a výskumu v oblasti Balneológie a liečebnej rehabilitácie
Dôsledná a citlivá obnova Národných kultúrnych pamiatok
Investície do voľnočasových aktivít a doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu
Budovanie ďalšej infraštruktúry pre kultúrno-spoločenské podujatia
Investície do moderných technológií s dôrazom na ochranu životného prostredia

História sa opakuje

V roku 1924 Ministerstvo verejného zdravotníctva vyhlásilo súťaž na novú kúpeľnú budovu na Sliači. Vyhral ju nie veľmi známy, no o to zaujímavejší architekt Rudolf Stockar. Skromne prehlásil, že „z užšej súťaže troch projektov bol zvolený môj náčrtok“. Z tohto náčrtku sa však zrodilo jeho najprogresívnejšie a najmonumentálnejšie dielo. Práve v tomto projekte začal dbať na funkciu objektu, ktorá sa stáva základným faktorom ovplyvňujúcim vzhľad stavby. Stavba nie je len samostatnou jednotkou neuvážene vloženou do priestoru, ale naopak, svojou kompozíciou elegantne komunikuje s okolím, architektúrou aj prírodou.

Jedinečná funkcionalistická stavba v Kúpeľoch Sliač - KH PALACE

Palace je odvážnym radikálnym moderným komplexom citlivo reagujúcim na už existujúce tradičné prostredie. Tiahla biela hmota situovaná pozdĺž jednej vrstevnice je svojou širokou líniou a plochou doplňujúcim prvkom rozčlenenej siluety okolitej prírody. V začiatkoch výstavby kúpeľného komplexu sa ešte nestavalo v súlade s regulačným plánom, pretože ten bol vyhotovený až v rokoch 1928-1929 samotným Stockarom. Plány budovy sa zadávali už v roku 1926, ale kvôli zmene programu svoju definitívnu podobu získala až v r. 1929. Toto územie sa totiž stalo veľmi perspektívnym po preskúmaní výdatnosti liečivých prameňov a ostatných celkových podmienok. Predpokladalo sa zvýšenie návštevnosti z 5 000 na 15 000 za sezónu.
V prvej etape sa stavala reštauračná časť spolu so spoločenskou dvoranou a s divadlom. Ubytovacia časť bola naplánovaná na ďalšiu etapu. Tiež sa začala stavba hospodárskeho dvora, s ktorého umiestnením však Stockar nebol spokojný, vyriešili to však úpravy spojené s regulačným plánom. Jeho tvorba bola trpezlivá a koncepty sa črtali postupne. Podľa regulačného plánu malo byť ohnisko kúpeľného komplexu situované na pravej strane cesty, v blízkosti prameňov. Mal ním byť kúpeľný dom, Hotel Slovensko. Tento zámer sa nepodarilo splniť a dodnes tam stojí klasicistický hotel Detva a nedokončená budova od architekta Jaroslava Vítka. Regulačný plán počítal aj so zmenami už rozostavaných budov na ľavej strane cesty. Na reštauračnú časť mala nadväzovať hotelová s 300 izbami.

Nový život pre Kúpele Sliač

Dokumentácia

V tejto časti si môžete stiahnuť Súťažné zadanie a Súťažné podmienky pre architektonickú súťaž. Tieto dokumenty zverejnené na tejto internetovej stránke majú informačný charakter a sú určené pre verejnosť a médiá. Záujemcovia o účasť v súťaži obdržia tieto dokumenty ako súčasť podkladov v rámci verejného obstarávania aj s ďalšími prílohami a súťažnými pomôckami.

Kontaktujte nás

V prípade, že vás zaujíma Projekt obnovy a rozvoja Sliačskych kúpeľov, prípadne disponujete informáciami o kúpeľoch, o ktoré by ste sa s nami radi podelili budeme radi, keď využitie ako formu kontaktu našu mailovú adresu: info@novysliac.sk

Kontakt pre médiá

Label